Obchodné podmienky

1.Úvodné ustanovenia


Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.krbyshop.sk považujeme za záväzné. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maili, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránkach www.krbyshop.sk v deň objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby, ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. V tomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

 2.Záruka vrátenia peňazí


Spotrebiteľ je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, alebo e-mailom na adrese info@krbyshop.sk . Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu . Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na
našu adresu v Turzovke. Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoškodený vrátane kompletnej dokumentácie, príslušenstva a pod. čistý v stave ako bol Vám doručený pri prevzatí. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. (Spotrebiče typu vykurovacie telesá na tuhé palivá sú skúšané v štátnej skúšobni s deklarovanými vlastnosťami, preto skúšanie vlastností vykurovaním nie sú nutné nakoľko znížia ich hodnotu!)
 Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu .

3.Vybavenie objednávky


www.krbyshop.sk dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je pravdivé vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci je oprávnený overiť si u kupujúceho objednávky e-mailom alebo telefonicky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

4. Podmienky a možnosť platby za tovar


Jednorázovým prevodom z účtu na bankové spojenie uvedené na faktúre/slúži aj ako dodací list/, ktorá vám bude zaslaná e-mailom a poštou.
Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.
Hotovosť - týmto spôsobom môžete platiť pri osobnom prevzatí tovaru. Pred týmto spôsobom prevzatia je nutné najprv sa dohovoriť prostredníctvom e-mailu či telefónu.
Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená

5. Ceny


V cene tovarov nie je zahrnuté poštovné alebo doprava tovaru.
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane 20%DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, ak pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
!Cena poštovného je závislá od hmotnosti a ceny zásielky. Všetky zásielky poisťujeme. Balné neúčtujeme.
Tovar je možné zaslať kuriérom alebo našou firmou. Pokiaľ ide napr. o krbové vložky, krbové pece a pod. firma Flama ecol,s.r.o.doručuje takýto tovar osobne po dohode so zákazníkom. Pri väčšej objednávke alebo dlhodobej spolupráci je možnosť dohodnúť dovoz grátis. 

Tovar je možné odobrať osobne (po dohode : tel. +421 915  828 627 ) Doručenie do zahraničia (napr. do ČR) a spoplatňuje podľa platného cenníka špedičnej firmy, resp. pošty.


6.Reklamácie


Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte alebo kuriérovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru - roztrhnutý obal, deformácia obalu - je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky , a to e-mailom na info@krbyshop.sk, prípadne písomne poštou alebo osobne v prevádzke predávajúceho , kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt , číslo objednávky (ak existuje), opis poškodeného tovaru.
Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.


7.Záverečné ustanovenia


Predávajúci ručí kupujúcemu:

  • za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby
  • za cenu tovaru v čase objednávky
  • za kvalitné zabalenie tovaru
  • za dodanie správneho tovaru

Predávajúci neručí kupujúcemu:

  • za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú slovenskou poštou alebo kuriérom
  • za poškodenie zásielky zavinenej slovenskou poštou, alebo kuriérom (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte, alebo u kuriéra)

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a vyjadruje k nim svoj súhlas.
Obchodné podmienky platia od 01. 02. 2015


8.Pripomienky


Flama ecol,s.r.o.  oceňuje Vaše komentáre, návrhy a pripomienky k stránkam www.krbyshop.sk.
Flama ecol,s.r.o. si vyhradzuje právo použiť bez náhrady každú informáciu, ktorú nám v tejto súvislosti doručí ktokoľvek.